Οι κατηγορίες διπλωμάτων προπονητών ποδοσφαίρου και οι προδιαγραφές για προπονητή – ποδοσφαιριστή!

Ο νέος κανονισμός προπονητών εκδόθηκε από την ΕΠΟ. Παρακάτω παρουσιάζονται αναλυτικά οι κατηγορίες και οι προδιαγραφές που πρέπει να έχουν οι προπονητές σύμφωνα με τον νέο κανονισμό.

Άρθρο 4: Κατηγορίες διπλωμάτων και πιστοποιητικών προπονητών

Οι κατηγορίες των προπονητών ποδοσφαίρου είναι οι εξής: UEFA C, UEFA FUTSAL B, UEFA Goalkeeping A, UEFA ELITE YOUTH A, UEFA FOOTBALL FITNESS, UEFA – B, UEFA – A, και UEFA – PRO.

 

Άρθρο 5: Δικαίωμα εργασίας του προπονητή ανάλογα με κατηγορία του διπλώματος που κατέχει

1. Οι προπονητές ποδοσφαίρου έχουν το δικαίωμα να ασκήσουν το επάγγελμα αυτό ανάλογα με την κατηγορία του διπλώματός τους ως εξής:

1) Super League: Δίπλωμα UEFA PRO

2) Football League: Δίπλωμα UEFA PRO

3) K20 &K17 Super League και Νέων Football League: Δίπλωμα ELITE YOUTH Α ή Δίπλωμα UEFA A τουλάχιστον

4) Κ 15 Super League: Δίπλωμα UEFA B τουλάχιστον

5) Γ΄ Εθνική: Δίπλωμα UEFA Β τουλάχιστον

6) Μικτές Ομάδες Ενώσεων: Δίπλωμα UEFA Β τουλάχιστον

7) Α΄ Κατηγορία Γυναικείου Πρωταθλήματος: Δίπλωμα UEFA Β τουλάχιστον

8) Β΄ και Γ΄ κατηγορία Γυναικείων Πρωταθλημάτων: Δίπλωμα UEFA C τουλάχιστον

9) Ανώτατη Κατηγορία τοπικών ερασιτεχνικών πρωταθλημάτων: Δίπλωμα UEFA C τουλάχιστον

10) Λοιπές Κατηγορίες τοπικών ερασιτεχνικών πρωταθλημάτων: Δίπλωμα UEFA C τουλάχιστον

11) Ακαδημίες Σωματείων Κ- 6 / Κ-16: Δίπλωμα UEFA C τουλάχιστον

12) Πρωτάθλημα Σάλας 1η Κατηγορία Ανδρών: Δίπλωμα UEFA C τουλάχιστον

13) Πρωτάθλημα Σάλας 2η Κατηγορία Ανδρών: Δίπλωμα UEFA C τουλάχιστον

14) Ακαδημία Σωματείων Σάλας (Κ-18): Δίπλωμα UEFA C τουλάχιστον

15) Ακαδημίες Σωματείων Σάλας (Κ-6 / Κ-16): Δίπλωμα UEFA C τουλάχιστον

 

2. Όσοι προπονητές φοιτούν σε σχολή προπονητών UEFA/Ε.Π.Ο. και είναι υπό καθεστώς αξιολόγησης, λογίζονται μέχρι την ολοκλήρωση αυτής ως προπονητές της αντίστοιχης κατηγορίας διπλώματος.

3. Προπονητής ποδοσφαίρου UEFA/Ε.Π.Ο. δεν έχει δικαίωμα να εκτελεί καθήκοντα προπονητή ταυτόχρονα σε δύο ή περισσότερα σωματεία, έστω και χωρίς αμοιβή, με εξαίρεση την δυνατότητα να είναι προπονητής σε μία αντρική ομάδα ενός σωματείου και ταυτόχρονα προπονητής σε τμήματα υποδομών-ακαδημίες του ίδιου ή ενός άλλου σωματείου ή στις μεικτές ομάδες μίας Ενώσεως. Προπονητής που παραβιάζει την παρούσα διάταξη τιμωρείται, μετά από παραπομπή του στην αρμόδια πειθαρχική επιτροπή, με ανάκληση του δελτίου πιστοποίησης (εισόδου) στην τεχνική περιοχή και της ταυτότητας τριετίας έως έξι (6) μήνες και χρηματική ποινή από δύο (2.000,00) έως οκτώ (8.000,00) χιλιάδων ευρώ.

 

Άρθρο 6: Υποχρέωση πρόσληψης προπονητή από Π.Α.Ε. και σωματεία

1. Οι Π.Α.Ε. και τα ποδοσφαιρικά σωματεία υποχρεούνται να προσλαμβάνουν και να απασχολούν πρώτους προπονητές σε όλα τα τμήματά τους, όπου τούτο είναι υποχρεωτικό, κατόχους διπλωμάτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 παρ. 1

2. α) Στα πρωταθλήματα ευθύνης των Ε.Π.Σ. η πρόσληψη προπονητή είναι υποχρεωτική για την ανώτερη κατηγορία. Στην περίπτωση που σε μία ΕΠΣ δεν υπάρχει ικανός αριθμός προπονητών για την
κατάλληλη εξυπηρέτηση αυτής της ανάγκης, θα απευθύνει ερώτημα στην Τεχνική Επιτροπή της Ε.Π.Ο., η οποία θα αποφασίζει σχετικά για την επίλυση του ζητήματος. Για τον έλεγχο της επάρκειας θα υπολογίζονται μόνο οι προπονητές που έχουν ταυτότητα τριετίας εν ισχύ. Για τις λοιπές κατηγορίες η υποχρέωση πρόσληψης προπονητή ή όχι εναπόκειται στις οικείες Ενώσεις και θα καθορίζεται με τις προκηρύξεις των πρωταθλημάτων.
β) Κάθε σωματείο που διαθέτει τμήματα υποδομών και συμμετέχει στα πρωταθλήματα υποδομών της ΕΠΣ, υποχρεούται σε πρόσληψη προπονητή (για τα τμήματα αυτά). Προπονητής των τμημάτων υποδομών ενός σωματείου μπορεί να είναι και ένας ποδοσφαιριστής του, που διαθέτει το κατάλληλο δίπλωμα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 13 παρ. 4 του παρόντος.

 

Άρθρο 13 Προπονητής –Ποδοσφαιριστής

1. Ένας ποδοσφαιριστής μπορεί να συνεχίζει να αγωνίζεται, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι έχει αποκτήσει δίπλωμα ή διπλώματα προπονητή ΕΠΟ/UEFA οιασδήποτε κατηγορίας.

2. Ένας ποδοσφαιριστής, όταν έχει αποκτήσει ταυτότητα προπονητή Ε.Π.Ο. ή UEFA ή έχει υποβάλλει αίτηση για έκδοση ταυτότητας προπονητή, παύει αυτόματα να έχει δικαίωμα να αγωνίζεται. Η συμμετοχή του θεωρείται ως
αντικανονική συμμετοχή και επισύρει τις από τους Κανονισμούς της Ε.Π.Ο. προβλεπόμενες ποινές για τον ίδιο και το σωματείο.

3. Ένας ποδοσφαιριστής που έχει αποκτήσει ταυτότητα προπονητή ΕΠΟ ή UEFA εν ισχύ, εφόσον επιθυμεί να αγωνίζεται, θα πρέπει να καταθέτει την ταυτότητα αυτή στην ΕΠΟ τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες προ της ενάρξεως της αγωνιστικής περιόδου της κατηγορίας στην οποία θέλει να αγωνιστεί και να υποβάλλει έγγραφη δήλωση με την οποία θα δηλώνει ότι αυτή την αγωνιστική περίοδο επιθυμεί να αγωνιστεί ως ποδοσφαιριστής. Μετά από την ενέργεια αυτή δεν θα έχει δικαίωμα να εργαστεί ως προπονητής καθ όλη την διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου.

4. Ένας ερασιτέχνης ποδοσφαιριστής που έχει υποβάλλει την κατά την ανωτέρω παράγραφο δήλωση και κέκτηται τα ανάλογα προσόντα, δύναται, κατ εξαίρεση να απασχολείται ως προπονητής στα τμήματα υποδομών τουσωματείου στο οποίο αγωνίζεται, οπότε σε αυτή την περίπτωση δεν επιβάλλεται να καταθέσει την ταυτότητά του.

 

Share it