Ανακοίνωση του Δήμου Αλεξ/πολης σχετικά με τις επιχορηγήσεις αθλητικών & πολιτιστικών σωματείων

Διευκρινίσεις σχετικά με τις επιχορηγήσεις των αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων έκανε με δελτίο Τύπου που εξέδωσε ο Δήμος Αλεξανδρούπολης.

Συγκεκριμένα σε ένα κομμάτι του αναφέρει: «Δηλώνουμε κατηγορηματικά, ότι η κατανομή των ετήσιων επιχορηγήσεων των αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων από πλευράς αυτής της Δημοτικής Αρχής, έγινε, γίνεται και θα γίνεται απολύτως ακριβοδίκαια και σε απόλυτη συνάρτηση με τα κριτήρια που έχουν τεθεί και συμφωνηθεί. Οποιαδήποτε δημοσίευση και αναφορά σε οτιδήποτε διαφορετικό, αποτελεί προϊόν είτε έλλειψης έγκυρης ενημέρωσης, είτε δόλου. Τα σχετικά οικονομικά δεδομένα και στοιχεία παραμένουν στη διάθεση των ενδιαφερομένων».

Αυτή η επεξήγηση γίνεται με αφορμή το έγγραφο που κυκλοφόρησε σε κάποια sites (και στο SportsAddict), το οποίο όμως όπως αναφέρουμε εμείς δεν είναι ολόκληρη η απόφαση του Δήμου Αλεξ/πολης για τις επιχορηγήσεις, αλλά μόνο ένα μέρος αυτής.

Ακόμη οι άνθρωποι του Δήμου αναφέρουν:

«Όπως φαίνεται στη σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, η οποία σας υποβάλλεται συνημμένα και περιέχει αναλυτική κατάσταση της κατανομής των συνολικών ετήσιων επιχορηγήσεων όλων των αθλητικών και πολιτιστικών σωματείων, στις ποδοσφαιρικές ομάδες Α΄ κατηγορίας – στην οποία ανήκουν Ποντιακός, Άνθεια, Ιπποκράτης, Άλεξ και Μαΐστρος – κατανέμεται το ποσό των 2.000 ευρώ καθ’ εκάστη, 10.000 ευρώ συνολικά, προσαυξημένων κατά 500 ευρώ καθ’ εκάστη για τα τμήματα των ακαδημιών τους. Συνεπώς κάθε μία από τις ανωτέρω αμιγώς ποδοσφαιρικές ομάδες θα εισπράξει επιχορήγηση ποσού 2.500 ευρώ, ανάλογα με τη χρονική στιγμή που η ομάδα θα επιλέξει να υποβάλλει το αντίστοιχο αίτημα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Στην εν λόγω απόφαση του Δ.Σ., αναγράφεται μόνον ο Ποντιακός, καθότι τη δεδομένη χρονική στιγμή το σχετικό αίτημα λήψης της αναλογούσας επιχορήγησης υπέβαλε μόνον ο Ποντιακός. Οι υπόλοιπες αμιγώς ποδοσφαιρικές ομάδες, τόσο της Α΄ κατηγορίας όσο και οι υπόλοιπες, είτε έλαβαν ήδη την αναλογούσα σε αυτές ισόποση επιχορήγηση, είτε επέλεξαν να υποβάλουν το σχετικό αίτημα αργότερα, σε κάποια άλλη χρονική στιγμή, που σύμφωνα με τον προγραμματισμό τους θεωρήθηκε καταλληλότερη».

Αναλυτικά ολόκληρη η απόφαση:

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. : 29 / 2016
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ’ΑΡΙΘ. 2 / 2016 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΘΕΜΑ : « Έγκριση Επιχορηγήσεων σε Αθλητικούς και Πολιτιστικούς Συλλόγους του Δήμου Αλεξανδρούπολης »

Στην Αλεξανδρούπολη σήμερα τη 10η Φεβρουαρίου, του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 18:00 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση , ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 5259 / 5/02/2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.

Ήταν δε παρόντες, από τα μέλη του Δ.Σ., οι κ.κ. :
1) ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΑΛΕΚΑΣ
2) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΟΤΣΗΣ
3) ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
4) ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΙΩΓΑΣ
5) ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΟΣ
6) ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ
7) ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΒΡΑΧΙΟΛΟΓΛΟΥ
8) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΟΤΣΙΔΗΣ
9) ΣΑΒΒΑΣ ΣΕΦΕΡΙΑΔΗΣ
10) ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΒΑΜΒΑΚΕΡΟΣ
11) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
12) ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ
13) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ
14) ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΠΗΛΙΟΤΟΠΟΥΛΟΣ
15) ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΙΚΟΣ
16) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ
17) ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΤΑΜΙΔΗΣ
18) ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΤΣΟΝΙΔΟΥ – ΣΚΕΥΑ
19) ΕΛΕΝΗ ΙΝΤΖΕΠΕΛΙΔΟΥ-ΣΥΤΜΑΛΙΔΟΥ
20) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΡΑΒΑΣ
21) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΗΤΑΚΗΣ
22) ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΤΕΡΖΗΣ
23) ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΥΖΑΣ
24) ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ
25) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ
26) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΥΜΙΑΝΙΔΗΣ
27) ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΟΥΜΕΝΙΔΗΣ
28) ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΑΡΤΑΝΗΣ
29) ΣΑΒΒΑΣ ΔΕΥΤΕΡΑΙΟΣ
30) ΝΙΚΗ ΔΡΑΜΑΝΙΔΟΥ
31) ΦΑΝΗ ΤΡΕΛΛΗ
32) ΠΑΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ
33) ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ
34) ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ
35) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ
36) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΖΑΝΙΔΗΣ
37) ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΒΕΓΛΕΚΤΣΗΣ

και δεν προσήλθαν οι κ.κ. :
1) ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΓΓΛΙΑΣ
2) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ
3) ΜΑΡΙΟΣ ΓΟΥΔΟΥΛΑΚΗΣ
4) ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΠΕΪΧΑΜΠΕΡΗΣ

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 41 παρευρίσκονταν οι 37 , αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 96, παράγραφος 2, του Ν.3463/8-6-2006 «Το συμβούλιο έχει απαρτία όταν είναι παρόν το ήμισυ πλέον ενός του αριθμού των μελών του», εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων, παρόντος του Δημάρχου κ. Ευάγγελου Λαμπάκη.
Σύμφωνα με το άρθρο 69 του Ν.3852/2010 σε περίπτωση απουσίας του Προέδρου του Δ.Σ τον αντικαθιστά ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ
Ο Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Ταρτανής Ιωάννης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Ο Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Ταρτανής Ιωάννης, εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση Επιχορηγήσεων σε Αθλητικούς και Πολιτιστικούς Συλλόγους του Δήμου Αλεξανδρούπολης », δίνει το λόγο στον Αντιδήμαρχο Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών , κ. Παντελίδη Γεώργιο, ο οποίος, ως εισηγητής του θέματος, λέει:

“Κυρίες και Κυρίες Σύμβουλοι, σύμφωνα με την παρ.1α του Αρθρ.202 του Ν.3463/06(Κ.Δ.Κ.) με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου είναι δυνατή η παροχή χρηματικών επιχορηγήσεων σε αθλητικούς & πολιτιστικούς συλλόγους που έχουν την έδρα τους εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου .
Για τα αθλητικά σωματεία και για το έτος 2016 προτείνουμε τις παρακάτω επιχορηγήσεις :

Α) ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ

1)ΕΘΝΙΚΟΣ(ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ) 40.000,00€

2)ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
(΄Ανθεια, Ποντιακός, Αλεξ,
Ιπποκράτης, Μαΐστρος 5*2.000,00) 10.000,00€

3)ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
(Άβαντας, Νίψα, Αρίστεινο, Δορίσκος,
Mοναστηράκι, Απαλός, Μάκρη, Φέρες, ΑΕΚ,
Βρυσούλα, Aγναντια 11*800,00) 8.800,00€

4)ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ
(Καππαδοκίας, Απαλού, Μαΐστρου, Φερών,
Ποντιακού 5*500,00) 2.500,00€

5)ΤΜΗΜΑ ΒΟΛΕΫ(Νίκη, ΓΕΑ 2*3.000,00) 6.000,00€
Θύελλα Φερών 1*2.500,00 € 2.500,00€
Αμαζόνες, Φοίνικας 2*1.500,00€ 3.000,00€

6)ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ & ΧΑΝΤΜΠΩΛ(ΟΦΘΑ, ΝΟΑ,
ΚΥΚΛΩΠΕΣ 3*1.200,00) 3.600,00€
7) Α.Ο. ΘΡΑΚΗΣ 800,00€
8)ΣΤΙΒΟΣ(ΠΡΩΤΕΑΣ 1*800,00) 800,00€
9) Α.Σ. ΦΑΡΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ 500,00€
10)ΕΝΟΡΓΑΝΗ ( Γ.Σ. ΦΕΡΩΝ,
ΟΜΙΛΟΣ ΕΝΟΡΓΑΝΗΣ, ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ 3*800,00) 2.400,00€

11)ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΤΕΝΙΣ(1*800,00) 800,00€
12) Α.Σ. Α.Μ.Ε.Α. ΚΟΤΙΝΟΣ 800,00€
13) ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΦΕΡΩΝ 1.000,00€
14) ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΛΑΙΜΑΧΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 600,00€
15)Παλαίμαχοι Στίβου 600,00€
16)Σύνδεσμος Κριτών Κλασικού Αθλητισμού
Θράκης 600,00€

ΣΥΝΟΛΟ 85.300,00€

Β)ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ

Δικαίωμα επιχορήγησης από το Δήμο θα έχουν οι πολιτιστικοί σύλλογοι που παράγουν αληθινά πολιτισμό με την υλοποίηση πολιτιστικών δράσεων επ’ ωφελεία των δημοτών, προκειμένου να διαμορφώσουν μέσα από τις δράσεις του συλλόγου κουλτούρα με πολιτιστικές προσεγγίσεις.
Δεν νοείται πολιτιστική δράση οι διοργανώσεις χορών και παραπλήσιες εκδηλώσεις που σκοπό έχουν τη συνεύρεση των μελών του επ’ ευκαιρία θρησκευτικών εκδηλώσεων ή τοπικών παραδόσεων.
Οι συγκεκριμένες εκδηλώσεις μπορούν να χρηματοδοτούνται από τα μέλη του συλλόγου, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για παροχή γευμάτων και μουσικής προς τέρψιν τους.
Όσοι σύλλογοι, έχουν έσοδα από διάφορες πηγές εισοδημάτων ( πλην συνδρομών των μελών ή τρίτων) δεν δικαιούνται επιχορηγήσεις .
Για την Επιχορήγηση των παραπάνω Συλλόγων και Σωματείων απαιτείται να καταθέσουν αίτηση , η οποία θα εξεταστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο και σύμφωνα με τα παραπάνω κριτήρια θα εγκριθεί η επιχορήγησή τους.
Μέχρι στιγμής έχουν καταθέσει αιτήσεις οι παρακάτω σύλλογοι και προτείνεται η έγκριση επιχορήγησής τους όπως παρακάτω:

ΑΘΛΗΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ
Αθλητικός Σύλλογος Ατόμων
με αναπηρία «ΚΟΤΙΝΟΣ» 800,00 €
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΘΡΑΚΗΣ
¨ATHLETIC CLUB OF THRACE¨ 800,00€
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 2.500,00€
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
¨ΝΙΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ¨ 2.500,00€
ΜΟΥΣΙΚΟΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
¨ΕΘΝΙΚΟΣ¨ 40.000,00€
Α.Ο. ¨ΠΟΝΤΙΑΚΟΣ¨ 2.500,00€
– ¨ΦΟΙΝΙΚΑΣ¨ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 1.500,00€
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΛΑΙΜΑΧΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 600,00€
ΟΜΙΛΟΣ ΕΝΟΡΓΑΝΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 800,00€
ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΦΕΡΩΝ 1.000,00€
Α.Ο. ΑΓΝΑΝΤΙΑΣ 800,00€

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ
– ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ & ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ ¨ΑΚΡΙΤΕΣ¨ 1.000,00€
– ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΦΙΛΟΖΩΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
¨Φροντίζω¨ 22.000,00€
– ΦΙΛΟΖΩΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ¨ΚΙΒΩΤΟΣ¨ 1.000,00€
– Πολιτιστικός –Επιμορφωτικός Σύλλογος
¨ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΡΩΜΥΛΙΑ Ν. ΕΒΡΟΥ¨ 500,00€
– ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΪΣΤΡΟΥ 14.000,00€
– Αρχείο Μουσικολαογραφικής Παράδοσης
¨ΧΡΟΝΗΣ ΑΪΔΟΝΙΔΗΣ¨ 1.500,00€
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ & ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
¨RITMO DE ARTE¨ 500,00€
– Ρώσικο Σπίτι 2.000,00€
– ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ ΤΡΑΪΑΝΟΥΠΟΛΗΣ
¨Αγία Γλυκερία¨ 1.500,00€
ΧΟΡΩΔΙΑΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
¨ΕΥΤΕΡΠΗ¨ 800,00€ .”

Ακολουθεί διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των Κυρίων Συμβούλων μετά το τέλος της οποίας, το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση και τη συζήτηση, έλαβε υπόψη τα σχετικά έγγραφα και διατάξεις , καθώς και το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, κατά την οποία ψήφισαν , Υπέρ-33- , Κατά -3- οι κ.κ. Δευτεραίος Σ., Τρέλλη Φ., Δραμανίδου Ν., ενώ απουσίαζε ο κ. Τζανίδης Ν.,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1) Εγκρίνει τα κριτήρια Επιχορηγήσεων των Πολιτιστικών και Αθλητικών Συλλόγων, για το 2016, όπως παρακάτω:

Α) ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ

1)ΕΘΝΙΚΟΣ(ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ) 40.000,00€

2)ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
( ΄Ανθεια, Ποντιακός, Αλεξ,
Ιπποκράτης, Μαΐστρος 5*2.000,00) 10.000,00€

3)ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
(Άβαντας, Νίψα, Αρίστεινο, Δορίσκος,
Mοναστηράκι, Απαλός, Μάκρη, Φέρες, ΑΕΚ,
Βρυσούλα, Αγνάντια 11*800,00 ) 8.800,00€

4)ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ
(Καππαδοκίας, Απαλού, Μαϊστρου, Φερών,
Ποντιακού 5*500,00) 2.500,00€

5)ΤΜΗΜΑ ΒΟΛΕΫ(Νίκη, ΓΕΑ 2*3.000,00) 6,000,00€
Θύελλα Φερών 1*2.500,00 € 2.500,00€
Αμαζόνες, Φοίνικας 2*1.500,00€ 3.000,00€

6)ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ & ΧΑΝΤΜΠΩΛ(ΟΦΘΑ, ΝΟΑ,
ΚΥΚΛΩΠΕΣ 3*1.200,00) 3.600,00€
7) Α.Ο. ΘΡΑΚΗΣ 800,00€
8)ΣΤΙΒΟΣ(ΠΡΩΤΕΑΣ 1*800,00) 800,00€
9) Α.Σ. ΦΑΡΟΣ 500,00€
10)ΕΝΟΡΓΑΝΗ ( Γ.Σ. ΦΕΡΩΝ,
ΟΜΙΛΟΣ ΕΝΟΡΓΑΝΗΣ, ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ 3*800,00) 2.400,00€

11)ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΤΕΝΙΣ(1*800,00) 800,00€
12) Α.Σ. Α.Μ.Ε.Α. ΚΟΤΙΝΟΣ 800,00€
13) ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΦΕΡΩΝ 1.000,00€
14) ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΛΑΙΜΑΧΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 600,00€
15)Παλαίμαχοι Στίβου 600,00€
16)Σύνδεσμος Κριτών Κλασικού Αθλητισμού
Θράκης 600,00€

ΣΥΝΟΛΟ 85.300,00€

Β)ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ

Δικαίωμα επιχορήγησης από τον Δήμο θα έχουν οι πολιτιστικοί σύλλογοι που παράγουν αληθινά πολιτισμό με την υλοποίηση πολιτιστικών δράσεων επ’ ωφελεία των δημοτών προκειμένου να διαμορφώσουν μέσα από τις δράσεις του συλλόγου κουλτούρα με πολιτιστικές προσεγγίσεις.
Δεν νοείται πολιτιστική δράση οι διοργανώσεις χορών και παραπλήσιες εκδηλώσεις που σκοπό έχουν τη συνεύρεση των μελών του επ’ ευκαιρία θρησκευτικών εκδηλώσεων ή τοπικών παραδόσεων.
Οι συγκεκριμένες εκδηλώσεις μπορούν να χρηματοδοτούνται από τα μέλη του συλλόγου, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για παροχή γευμάτων και μουσικής προς τέρψιν τους.
Όσοι σύλλογοι, έχουν έσοδα από διάφορες πηγές εισοδημάτων ( πλην συνδρομών των μελών ή τρίτων) δεν δικαιούνται επιχορηγήσεις .
Για την Επιχορήγηση των παραπάνω Συλλόγων και Σωματείων απαιτείται να καταθέσουν αίτηση , η οποία θα εξεταστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο και σύμφωνα με τα παραπάνω κριτήρια θα εγκριθεί η επιχορήγησή τους.
2) Εγκρίνει την επιχορήγηση των παρακάτω συλλόγων , ύστερα από την κατάθεση των αιτήσεων τους:
ΑΘΛΗΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ
Αθλητικός Σύλλογος Ατόμων
με αναπηρία «ΚΟΤΙΝΟΣ» 800,00 €
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΘΡΑΚΗΣ
¨ATHLETIC CLUB OF THRACE¨ 800,00€
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 2.500,00€
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
¨ΝΙΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ¨ 2.500,00€
ΜΟΥΣΙΚΟΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
¨ΕΘΝΙΚΟΣ¨ 40.000,00€
Α.Ο. ¨ΠΟΝΤΙΑΚΟΣ¨ 2.500,00€
– ¨ΦΟΙΝΙΚΑΣ¨ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 1.500,00€
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΛΑΙΜΑΧΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 600,00€
ΟΜΙΛΟΣ ΕΝΟΡΓΑΝΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 800,00€
ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΦΕΡΩΝ 1.000,00€
Α.Ο. ΑΓΝΑΝΤΙΑΣ 800,00€

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ
– ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ & ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ ¨ΑΚΡΙΤΕΣ¨ 1.000,00€
– ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΦΙΛΟΖΩΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
¨Φροντίζω¨ 22.000,00€
– ΦΙΛΟΖΩΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ¨ΚΙΒΩΤΟΣ¨ 1.000,00€
– Πολιτιστικός –Επιμορφωτικός Σύλλογος
¨ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΡΩΜΥΛΙΑ Ν. ΕΒΡΟΥ¨ 500,00€
– ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΪΣΤΡΟΥ 14.000,00€
– Αρχείο Μουσικολαογραφικής Παράδοσης
¨ΧΡΟΝΗΣ ΑΪΔΟΝΙΔΗΣ¨ 1.500,00€
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ & ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
¨RITMO DE ARTE¨ 500,00€
– Ρώσικο Σπίτι 2.000,00€
– ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ ΤΡΑΪΑΝΟΥΠΟΛΗΣ
¨Αγία Γλυκερία¨ 1.500,00€
ΧΟΡΩΔΙΑΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
¨ΕΥΤΕΡΠΗ¨ 800,00€
3) Ψηφίζει και διαθέτει πίστωση ποσού 98.600,00 σε βάρος των παρακάτω Κ.Α. του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2016:

Κ.Α: 00.6735.001 53.800,00 €
Επιχορηγήσεις σε Αθλητικούς
Συλλόγους και Σωματεία

Κ.Α: 00.6736.001 44.800.,00 €
Επιχορηγήσεις σε Πολιτιστικούς
Συλλόγους και Σωματεία

Τα χρηματικά εντάλματα θα εκδοθούν από το Λογιστήριο στα ονόματα των δικαιούχων του Δήμου σύμφωνα με τα νόμιμα δικαιολογητικά που θα προσκομίσουν
Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και υπογράφεται την ίδια μέρα.
Ο Αντιπρόεδρος Τα μέλη
Ακολουθούν υπογραφές
Ακριβές Απόσπασμα
Ο Αντιπρόεδρος

Ταρτανής Ιωάννης

Share it